Privacy

Privacyverklaring Fietscommunity

Deze website is initiatief van de provincie Groningen, die verantwoordelijk is voor het "Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2027" en de "Fietsstrategie 2016-2025". De provincie Groningen is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als overheidsinstantie gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt.

Privacyverklaring

Om uw recht op privacy te waarborgen gaan wij (de provincie Groningen) uiterst zorgvuldig
en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en
zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verwerken
om u goed van dienst te kunnen zijn.


Hieronder kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom en hoe we dat
doen en op welke manier u van uw rechten gebruik kunt maken.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Contactformulier

Voor het in contact met u komen werken wij met een contactformulier op onze website.
Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Nieuwsbrief

Voor het versturen van onze nieuwsbrief verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Alleen de community manager en de projectmedewerkers die uw gegevens nodig hebben
om hun werk te kunnen uitvoeren, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. We beperken
de toegang tot persoonsgegevens door autorisatie te verlenen op basis van de rol die deze
medewerkers vervullen.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw gegevens alleen met andere partijen wanneer dat nodig is voor het uitvoeren
van taken. Als we gegevens delen doen we dat onder de voorwaarde dat er passende
beveiligings- en privacy maatregelen zijn getroffen. In dit geval wordt voor de hosting van
deze website en voor het versturen van onze nieuwsbrief een externe partij ingeschakeld
met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten, waarin geborgd wordt dat de
verwerking conform de AVG plaatsvindt en dat uw gegevens niet buiten de EER worden
verwerkt.

Grondslag

De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is dat wij uw
persoonsgegevens nodig hebben voor het uitoefenen van onze publiekrechtelijke taken (in
dit geval het uitvoeren van ons fietsbeleid, zoals hierboven genoemd). Voor het versturen
van onze nieuwsbrief is de wettelijke grondslag uw toestemming. U kunt te allen tijde uw
toestemming intrekken door een mail te sturen naar privacy@provinciegroningen.nl of u in
het nieuwsbriefbericht af te melden via het afmeldlinkje.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals toegangscontroles op computersystemen,
hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens
alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Voor vragen hierover, kunt u ons
bereiken op: 050 – 316 49 11 of info@provinciegroningen.nl.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Als u vragen hebt of wilt weten welke gegevens we van u hebben kunt u contact met ons
opnemen. 
U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke gegevens we van u hebben en wat we er mee doen;
 • inzage in de persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde gegevens;
 • het intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

Als u contact hierover met ons opneemt, let er dan op dat u duidelijk aangeeft wie u bent,
zodat we geen gegevens van de verkeerde persoon doorgeven, aanpassen of verwijderen.

Hebt u nog vragen?

Het toezicht op de verwerkingen van persoonsgegevens ligt bij de Functionaris
Gegevensbescherming van de provincie Groningen. Voor vragen hierover kunt u de FG
bereiken door tijdens kantooruren te bellen met de provincie Groningen: 050 – 316 49 11 of
te mailen naar fg@provinciegroningen.nl.

Hebt u een klacht?

Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons weten. We
willen het graag oplossen. Een klacht kunt u direct online indienen.
U kunt ook bij de Autoriteit persoonsgegevens een klacht indienen over de verwerking van
persoonsgegevens door provincie en gemeenten.